Privacy verklaring

Privacy Verklaring Intalent

In deze verklaring wordt het privacy beleid van Intalent toegelicht. Door gebruik te maken van of mee te werken aan onze dienstverlening accepteren kandidaten en opdrachtgevers dit privacy beleid en geven zij Intalent toestemming de persoonsgegevens te gebruiken voor haar dienstverlening. Intalent is een gespecialiseerd bureau in assessment, coaching. Training en psychologische hulp. Een meer uitgebreide omschrijving van de dienstverlening van Intalent is te lezen op www.intalent.nl.

1. Welke gegevens verzamelen we en voor welk doel? 1.1 Persoonsgegevens

Intalent registreert naam, geboortedatum, geslacht, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens zijn gekoppeld aan een concrete opdracht in een zogenaamd traject (assessment of coaching). Intalent heeft langdurige relaties met opdrachtgevers en daarom bewaren wij deze trajectgegevens zeven jaar. Daarmee zorgen wij dat een kandidaat bij hernieuwde aanmelding andere simulaties krijgt ter voorkoming van oneigenlijk voordeel.

1.2 Onderzoeksgegevens

Intalent verzamelt in haar assessment- en coachingstrajecten persoonlijke onderzoeksgegevens en verwerkt deze in rapportages. Deze gegevens worden twee jaar bewaard en uiterlijk in de eerste maand van het daarop volgend kalenderjaar vernietigd. Een dergelijke termijn is noodzakelijk voor het maken van (geanonimiseerde) groepsoverzichten, voor het op verzoek nogmaals verstrekken van rapporten aan kandidaten en vanwege mogelijke vervolgtrajecten, zoals bijvoorbeeld coaching of een aanvullend assessment.

1.3 Testresultaten bij externe verwerkers

Intalent maakt voor haar testen gebruik van externe leveranciers (SHL, Pearson, Way2Talent) en gebruikt daarbij codes in plaats van op persoon herleidbare namen. Daarmee borgen we de anonimiteit van kandidaten.

1.4 Evaluatiegegevens

Intalent nodigt haar kandidaten uit om na afronding van een traject een evaluatie in te vullen en daarmee een goed doel te steunen. De gegevens worden op naam geregistreerd en gebruikt voor persoonlijke feedback aan de adviseur en algemene evaluatie en verbetering van de dienstverlening. Voor deze gegevens geldt een zelfde bewaartermijn als voor de onderzoeksgegevens.

2. Beveiliging van persoons- en onderzoeksgegevens

Persoons- en onderzoeksgegevens worden opgeslagen op de eigen servers van Intalent en zijn beveiligd met up to date firewall, virussoftware, encryptie van laptops en een adequate veiligheidsprocedure ter voorkoming van ongewenste inbreuk.

3. Betrokkenheid derden bij dienstverlening

Intalent schakelt een planner, acteurs en freelance adviseurs in om een deel van onze dienstverlening uit te voeren.

Ook maakt zij gebruik van de diensten van een systeembeheerder en database leverancier. Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten te kunnen uitvoeren, heeft Intalent contractuele (verwerkingsovereenkomsten), technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Deze zorgen ervoor dat zij de gegevens uitsluitend gebruiken voor de beoogde doeleinden en zich houden aan het privacy beleid van Intalent. Buiten Intalent en deze direct betrokken leveranciers zijn deze gegevens niet toegankelijk voor derden.

4. Rapportage

Intalent verstrekt haar rapportage aan de kandidaat, die zelf verantwoordelijk is voor toezending aan de opdrachtgever. Intalent informeert de opdrachtgever dat de rapportage aan de kandidaat verstuurd is. Op deze manier is de mogelijkheid tot gebruik van het blokkeringsrecht vanuit de kandidaat geborgd.

5. Inzage, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens

Op verzoek van de kandidaat is het mogelijk om de door Intalent verzamelde persoonsgegevens in te zien (screenshot), te wijzigen of te verwijderen, als deze feitelijk onjuist of onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

6. Inzage, wijzigen en verwijderen van onderzoeksgegevens

Het is voor de kandidaat mogelijk inzage in en/of een afschrift van het rapport en de testresultaten te krijgen. Daarnaast zal de adviseur onderzoeksgegevens corrigeren, indien de kandidaat kan aantonen dat deze feitelijk onjuist of onvolledig zijn of niet relevant voor de doelstelling van het onderzoek. Het rectificatierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van ter zake doende professionele indrukken, meningen en conclusies waarmee een kandidaat het niet eens is. Wanneer de kandidaat een schriftelijk verzoek daartoe indient via onderstaande contactgegevens, zal Intalent overgaan tot vernietiging van de onderzoeksgegevens. Hetzelfde geldt voor de evaluatiegegevens.

7. Geheimhouding

Intalent is te allen tijde gehouden tot geheimhouding van kennis die voortkomt uit de werkzaamheden. Deze geheimhouding blijft ook na het beëindigen van de werkzaamheden bestaan.

8. Commerciële doeleinden

De bij Intalent bewaarde persoonsgegevens worden in geen enkel opzicht voor commerciële doeleinden gebruikt.

9. Cookies

Intalent gebruikt geen cookies voor haar website. Intalent gebruikt voor een overzicht van website-activiteiten Google Analytics. Dit zijn anonieme statistieken.

Intalent werkt conform de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Meer informatie over het NIP is te vinden op www.psynip.nl. Indien u vragen heeft over het privacy beleid van Intalent, kunt u contact opnemen via info@intalent.nl of (073) 6105371.